Regulamin

Regulamin zakupu projektów Autorskiej Pracowni Projektowej PROJEKTYKA


1.    Regulamin określa warunki zakupu, zwrotu lub wymiany projektów domów jednorodzinnych z oferty Autorskiej Pracowni Projektowej PROJEKTYKA.

2.    Złożenie zamówienia na projekt, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

I. Warunki ogólne - zamówienie projektu i jego realizacja


1.    Zamówienie na projekt może złożyć osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub też osoba prawna.

2.   Zamówienia są przyjmowane poprzez :

 • formularze zamówień  przy każdym projekcie na stronach portalu www.projektyka.pl
 • telefonicznie  pod nr tel. +48 +48 52 524 36 45, +48 52 500 50 52, +48 794 501 165,  ,
 • email: redakcja@projektyka.pl 
 • formularz zamówienia może być dostarczony także listem poleconym, bądź bezpośrednio do siedziby 

3.    Realizowane będą tylko zamówienia poprawnie złożone, potwierdzone telefonicznie przez sprzedającego i zawierające wszystkie niezbędne dane do jego realizacji tj.:

 1. imię i nazwisko Kupującego,
 2. adres wysyłki,
 3. adres e-mail,
 4. telefon kontaktowy,
 5. nazwę produktu,
 6. wersję produktu (np. odbicie lustrzane),
 7. ewentualne zmiany w zamawianym projekcie,
 8. formę płatności (płatne przy odbiorze, przelew bankowy).

Jeśli zamawiający jest podmiotem gospodarczym, dane zamawiającego powinny zawierać dodatkowo:

 1. nazwa firmy,
 2. NIP

3.    Każde zamówienie jest potwierdzane przez Pracownię poprzez kontakt telefonicz i mailem. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Pracownia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne.

4.    Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Każdorazowo użytkownik serwisu może wycofać złożone zamówienie telefonicznie tel. +48  52 524 36 45, lub pod adresem email: redakcja@projektyka.pl 

5.    Każda sprzedaż projektu architektonicznego jest potwierdzona wystawieniem rachunku wysyłanej do Zamawiającego razem z zamówionym projektem.  Rachunek jest wystawiany w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili zawarta jest umowa handlowa kupna-sprzedaży.

6.    Koszty przygotowania i wysłania projektu ponosi Pracownia.
7.    Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera zawsze cztery egzemplarze projektu pełno branżowego, fakturę, zgodę na wprowadzanie zmian, aktualne uprawnienia i wpisy do izb architektów i inżynierów poszczególnych projektantów.
8.    W przypadku gdy zamawiany projekt jest w fazie koncepcyjnej (trwa jego opracowanie techniczne) Zamawiający zostanie każdorazowo poinformowany o terminie oczekiwania na wybrany projekt.
9.    Pracownia nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek spowodowane przez firmy dostarczające. W przypadku zagubienia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu Pracownia zobowiązuje się udzielić wszelkiej pomocy w dochodzeniu roszczeń u danej firmy przewozowej.
10.    Odbierając przesyłkę Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić jej stan. Wszelkie zastrzeżenia  co do uszkodzeń i kompletności zamówionego projektu należy zgłosić niezwłocznie po odebraniu przesyłki.
11.    Warunki płatności: należność za zamówiony projekt można uregulować: przy odbiorze przesyłki na poczcie lub u kuriera (przesyłka za pobraniem), przelewem (przedpłatą na konto bankowe), gotówką w siedzibie Pracowni - odbiór osobisty projektu. 
12.    W przypadku uszkodzenia, zagubienia części projektu, jak również w przypadku chęci dokupienia egzemplarza dodatkowo  istnieje możliwość zamówienia i dokupienia jednego lub dwóch oryginalnych egzemplarzy zakupionego projektu w cenie 200 zł za każdy egzemplarz.

II.   Warunki zwrotu projektu

1.    Zgodnie z prawem (Dz.U. 2000.22.271) Zamawiający ma prawo do zwrotu, bez podania przyczyny, zakupionej dokumentacji projektowej.  Konsument, który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny,  jeśli zgłosi fakt odstąpienia od zakupu w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki.  
2.    Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie kompletnego projektu  w postaci nienaruszonej. Dokumentacja projektowa nie może nosić żadnych śladów użytkowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Okoliczności zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.
3.    Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć oryginał lub kserokopię faktury VAT oraz stosowne oświadczenie o odstąpieniu od zakupu opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu. Oświadczenie musi zawierać  także numer konta, na które ma być zwrócona kwota za projekt. Odpowiednio zabezpieczoną  paczkę należy odesłać na własny koszt na adres Pracowni.
4.    Po otrzymaniu zwrotu projektu Pracownia  prześle Nabywcy fakturę korygującą do podpisu,  której kopię należy odesłać na adres Pracowni.  Podpisana faktura korygująca będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.
5.    Projekty zakupione za pośrednictwem Przedstawicieli Pracowni należy zwracać za pośrednictwem Przedstawicieli.


III.  Warunki wymiany projektu


1.    Zamawiający ma prawo do bezterminowej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inny projekt  z oferty Pracowni Projektowej PROJEKTYKA.  
2.    Zasady wspomnianej wymiany, wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Pracownią.  
3.    Przy wymianie projektu na droższy Zamawiający dopłaca różnicę w cenie projektu, przy wymianie na tańszy projekt Pracownia nie zwraca Zamawiającemu różnicy w cenie projektu.
4.    Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
5.    Koszty przesyłki towaru wymienianego ponosi  Zamawiający.  
6.    Pracownia ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu sprzedaży. W przypadku dostarczenia innego projektu niż wcześniej zamawiany wymiana odbywa się całkowicie na koszt Pracowni.   
7.    Projekty zakupione za pośrednictwem Przedstawicieli Pracowni należy wymieniać  za pośrednictwem Przedstawicieli.


IV.   Postanowienia końcowe


1.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko dla potrzeb Pracowni. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki. Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2.    Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania z oferty sprzedaży poszczególnych projektów architektonicznych bez podawania przyczyny. 
3.    Pracownia zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji niektórych projektów domów zawartych w ofercie.   
4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Pracowni.

Projekty w porównywarce Zamknij

Aby porównać projekty zaznacz wybrane a następnie naciśnij przycisk Porównaj. Dopuszcza się możliwość porównania 5 projektów.

Zaznacz Wszystkie
Porównaj
Projekty ostatnio przeglądane Schowaj
x